หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มี.ค. 2556
           
 
       
     
จัดตั้งศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด โดยจัดหาอุปกรณ์การกีฬาทุกชนิดไว้ที่ศูนย์กีฬา พร้อมทั้งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำหมู่บ้านและ อบต. ขึ้น  
     
จัดโครงการครอบครัวเข้มแข็ง - บุคคลตัวอย่าง - คนดีศรีป่าคา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแบบอย่างของสังคม  
     
จัดงบประมาณส่งเสริมการ พัฒนาสตรี เด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  
     
สนับสนุนกิจกรรม กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าคา พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการแม่บ้านขึ้น  
     
จัดตั้งกองทุนเพื่อสุขภาพให้กับทุกหมู่บ้าน เมื่อในยามเจ็บป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ทำงาน จะได้เบิกกองทุนได้  
     
สนับสนุนกิจกรรมตำรวจบ้าน ในการที่การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
           
 
       
     
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพหลัก และอาชีพรอง ให้มีรายได้ กลุ่มที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตลอดจะจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อต่อยอดให้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง กลุ่มที่ยังไม่เข้มแข็ง และกลุ่มใหม่ที่จะตั้งขึ้นจะดู โครงการและความตั้งใจเมื่อมีการส่งเสริมสนับสนุนจะต้องมีเงื่อนไขและตั้งกรอบไว้ เพื่อป้องกันการใช้เงินนอกทิศทาง  
     
ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าที่ทำในพื้นที่ให้มี คุณภาพ และสนับสนุนพืชผลปลอดสารพิษและหาตลาดจำหน่าย  
     
สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การควบคุมโรคติดต่อ  
     
สนับสนุนกิจกรรมของ อสม.
     
จัดโครงการหมู่บ้านปลอดบุหรี่และยาเสพติด โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  
     
ควบคุม – แก้ไข ปัญหาการทิ้งน้ำเสียลงในคลอง โดยสนับสนุนการให้มีบ่อพักน้ำเสีย  
     
ควบคุมดูแลแก้ไขระบบการบำบัดสิ่งปฏิกูลการกำจัดกลิ่นจากการ เลี้ยงสุกร และการฆ่าสัตว์ในหมู่บ้าน  
     
การจัดการ การบำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม  
     
สนับสนุนการทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำเกษตร และสนับสนุน และส่งเสริมศูนย์เทคโนโลยีประจำตำบล ในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดตามที่ เกษตรกรต้องการ