หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 


นายชาติชาย ปรีเลิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)
โทร : 081-0323602


นางภาณี ขอดณะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
( นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น )
โทร : 081-9529176
 
สำนักปลัด
 


นายรังสรรค์ ภิมาลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น )


นางสาวกัลยา อินต๊ะนัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวรุจิระพร พรมมี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวสาวิตรี ไชยโย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


พันจ่าโทอนุสร คำวัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายจรกฤต สุทธิใส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวรักษ์ชนก เจือสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน