หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
  ข้อบัญญัติ
 

 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
                   บัดนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2562 แล้ว  และได้นำเสนอต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1/2561  เพื่อทราบเป็นที่เรียบร้อย  ดังนั้น จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ในปีงบประมาณ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน  และติดตามผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 14.31 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 54 ท่าน