หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
  ข้อบัญญัติ
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  ได้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี       (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ ๑/2561 ขึ้น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ พิจารณา และเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  แล้วนั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตำบลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนโดยส่วนรวม และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ต่อไป
ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 13.22 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 58 ท่าน