หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
  ข้อบัญญัติ
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
                     เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564)

&#61675;&#61675;&#61675;&#61675;&#61675;&#61675;&#61675;&#61675;&#61675;&#61675;&#61675;&#61675;&#61675;&#61675;

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้น    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา พิจารณา และเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา             สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  1/2559  เมื่อวันที่  28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559  แล้วนั้น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตำบลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนโดยส่วนรวม และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  ต่อไป
ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ   ณ  วันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

                                                            


                                                    ( นายยุทธนา  ดวงประภากร )
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2560 เวลา 10.05 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X