หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
  ข้อบัญญัติ
 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
                  เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  และได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว     ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  โดยได้รับอนุมัติจากนายอำเภอท่าวังผา  เมื่อวันที่  14  กันยายน       พ.ศ. 2559 แล้วนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ   ณ  วันที่  15  กันยายน  พ.ศ. 2559

                                                            


                                ( นายยุทธนา  ดวงประภากร )
                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2560 เวลา 09.42 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/56

ลำดับภาพที่ 2/56

ลำดับภาพที่ 3/56

ลำดับภาพที่ 4/56

ลำดับภาพที่ 5/56

ลำดับภาพที่ 6/56

ลำดับภาพที่ 7/56

ลำดับภาพที่ 8/56

ลำดับภาพที่ 9/56

ลำดับภาพที่ 10/56

ลำดับภาพที่ 11/56

ลำดับภาพที่ 12/56

ลำดับภาพที่ 13/56

ลำดับภาพที่ 14/56

ลำดับภาพที่ 15/56

ลำดับภาพที่ 16/56

ลำดับภาพที่ 17/56

ลำดับภาพที่ 18/56

ลำดับภาพที่ 19/56

ลำดับภาพที่ 20/56

ลำดับภาพที่ 21/56

ลำดับภาพที่ 22/56

ลำดับภาพที่ 23/56

ลำดับภาพที่ 24/56

ลำดับภาพที่ 25/56

ลำดับภาพที่ 26/56

ลำดับภาพที่ 27/56

ลำดับภาพที่ 28/56

ลำดับภาพที่ 29/56

ลำดับภาพที่ 30/56

ลำดับภาพที่ 31/56

ลำดับภาพที่ 32/56

ลำดับภาพที่ 33/56

ลำดับภาพที่ 34/56

ลำดับภาพที่ 35/56

ลำดับภาพที่ 36/56

ลำดับภาพที่ 37/56

ลำดับภาพที่ 38/56

ลำดับภาพที่ 39/56

ลำดับภาพที่ 40/56

ลำดับภาพที่ 41/56

ลำดับภาพที่ 42/56

ลำดับภาพที่ 43/56

ลำดับภาพที่ 44/56

ลำดับภาพที่ 45/56

ลำดับภาพที่ 46/56

ลำดับภาพที่ 47/56

ลำดับภาพที่ 48/56

ลำดับภาพที่ 49/56

ลำดับภาพที่ 50/56

ลำดับภาพที่ 51/56

ลำดับภาพที่ 52/56

ลำดับภาพที่ 53/56

ลำดับภาพที่ 54/56

ลำดับภาพที่ 55/56

ลำดับภาพที่ 56/56
<<
>>
X