หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
  ข้อบัญญัติ
  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
                           เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 – 2562)


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขึ้น    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)   ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  แล้วนั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตำบลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนโดยส่วนรวม และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  ต่อไป

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ   ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

                                                            


                                                     ( นายยุทธนา  ดวงประภากร )
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา


 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2560 เวลา 09.29 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 61 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X