หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 


 
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ประชาคม บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 1/6
ประชาคม บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 2/6
ประชาคม บ้านสบย่าง หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6
ประชาคม บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
ประชาคม บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1
ประชาคม บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2
ประชาคม บ้านสบย่าง หมู่ที่ 3
ประชาคม บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

1.  ชื่อโครงการ
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาสามปีโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

2.  หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางระบบการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการพัฒนาในอนาคต  โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) แผนพัฒนาจังหวัดน่าน  แผนพัฒนาอำเภอท่าวังผา  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น   ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ  กระบวนการ ขั้นตอน  และระยะเวลาดำเนินการ  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้สำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  จึงได้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์
3.1   เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่านและเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  
3.2    เพื่อรับทราบข้อมูลสภาพปัญหา    ความต้องการของประชาชนและข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
3.3   เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำงบประมาณประจำปี
3.4   เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.5   เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

4.  เป้าหมาย
จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ตำบลป่าคา   7  หมู่บ้าน   จำนวน  7  ครั้ง  โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 700  คน  และจัดทำเอกสารแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561) จำนวน  55  เล่ม

5.  วิธีดำเนินการ
5.1  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาจัดเก็บข้อมูลและกำหนดประเด็นการพัฒนา (ประชาคม)    
5.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี  
5.3  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี    
5.4  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  

ในการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวมีองค์กรรับผิดชอบได้แก่                   ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา   และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

6.  สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ หมู่บ้าน วัน / เดือน / ปี เวลา สถานที่
1 ฝายมูล 23  กุมภาพันธ์  2558 19.00 น. ศาลาอเนกประสงค์
2 ต้นฮ่าง 24  กุมภาพันธ์  2558 19.00 น. ศาลาอเนกประสงค์
3 สบย่าง 25  กุมภาพันธ์  2558 19.00 น. ศาลาอเนกประสงค์
4 หนองม่วง 26  กุมภาพันธ์  2558 19.00 น. ศาลาอเนกประสงค์
5 หนองบัว 27  กุมภาพันธ์  2558 19.00 น. วัดหนองบัว
6 ดอนแก้ว 2  มีนาคม  2558 19.00 น. วัดดอนแก้ว
7 สบขุ่น 3  มีนาคม  2558 10.00 น. ศาลาอเนกประสงค์7.  ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์ – 3  มีนาคม  2558    

8.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  อำเภอท่าวังผา   จังหวัดน่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 15.50 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 2203 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8
บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X