หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๕ / ๒๕๖๔  
 

***มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๑. สธ. ยืนยัน ยาฟาวิพิราเวียร์ ลดความรุนแรง โควิด-19 ได้

***มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๒. ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนปลอดภัย เมื่อเกิดดินถล่ม กระทรวงมหาดไทย
๓. ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิรับเงินอะไรบ้าง ?

***มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
๔. โอนแล้ว เงินผู้สูงอายุตกเบิก เข้าบัตรสวัสดิการฯ
๕. คลังเตรียมเชื่อมระบบ Delivery คนละครึ่ง -ยิ่งใช้ยิ่งได้ เริ่ม ต.ค. นี้
๖. ขนส่งขยายเวลาให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ ใช้ต่อได้จนถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2564 เวลา 09.46 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 20 ท่าน