หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
📣ความรู้เบื้องต้นเรื่องตั้ง อบต. ตามที่มติครม. เห็นชอบให้เลือกตั้ง อบต.ตามมที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  
 

📣ความรู้เบื้องต้นเรื่องตั้ง อบต. ตามที่มติครม. เห็นชอบให้เลือกตั้ง อบต.ตามมที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ (7/9/64) ทั้งนี้ตามแผนของ กกต.ที่กำหนดไว้คือ
🔥วันที่ -7 ก.ย. ครม.มีมติให้เลือกตั้ง อบต. (สำหรับกทม.และเมืองพัทยา ครม.ยังไม่เห็นชอบ)
-เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งมติครม.ให้ กกต. วันที่ 8 ส.ค.64
-กกต.จะประชุมกำหนดวันประกาศให้มีการเลือกตั้งอบต. วันที่ 9 ก.ย.64 ตามแผนของ กกต.และ มท.หารือร่วมกัน คือ กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้งอบต.ในวันที่ 1 ต.ค. 64 ทำให้ปลัด อบต. ในฐานะผอ.กกต.ประจำ อบต. กำหนดวันเลือกตั้ง (โดยพฤตินัย กกต.ก็จะประสานให้ปลัด อบต.ทั่วประเทศกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกัน) ซึ่งคาดหมายว่า วันที่ 28 พ.ย. 2564
-การพ้นจากตำแหน่งของนายก อบต./ส.อบต. กฎหมายกำหนดให้นายก อบต.และ ส.อบต.พ้นจากตำแหน่งในวันเดียวกันกับวันที่ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ดังนั้น หาก กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งอบต.ในวันที่ 1 ต.ค. นายกอบต.และส.อบต. ก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งในวันดังกล่าวด้วย (มิใช่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังที่หลายคนใช้คำที่ไม่ถูกต้อง คำที่ถูกต้องคือพ้นจากตำแหน่ง) และจะทำให้ ปลัดอบต.ใหญ่ที่สุด 3 ตำแหน่ง เป็นทั้ง ผอ.กกต.ประจำ อบต. และนายก อบต. (ประมาณ 3 เดือน)
-สำหรับนายกอบต./ส.อบต. ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบัน ท่านยังมีอำนาจหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์จนกว่า กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ฉะนั้น ท่านต้องทำหน้าที่ไปจนถึงวันที่ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งดังกล่าว โดยได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์
- เมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้ง แล้วต้องระวัง...
     ตามมาตรา 65 ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (1) จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(2) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด
(3) ทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ
(4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(5) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด
  : เครดิตจากท่าน อ.พนมวัสส์
8 ส.ค. 64

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2564 เวลา 09.20 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 40 ท่าน