หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗ / ๒๕๖๔  
 

***มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
๑. ยกระดับ “การกระจายวัคซีน” เป็นวาระสำคัญเร่งด่วน
สูงสุด
๒. ยกระดับแผงเนื้อ - ไข่ ในตลาดสด ให้ปลอดภัย
ไร้โควิด - ๑๙
๓. เพิ่มเกณฑ์ข้าราชการ ป่วยโควิด - ๑๙ เข้ารักษา
รพ.สนาม เบิกได้
***มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
๔. ขยายเวลาผู้ประกันตน จาก ม.๓๓ เป็น ม.๓๙ และขยาย
การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
๕. เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า ๒๐๐,๐๐๐ อัตรา รองรับ
คนว่างงานทั่วประเทศ

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 10.09 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 63 ท่าน