หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
 
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการประสานงานจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุดจรติ ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 - 2564 ) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้กว้างขว้างยิ่งขึ้น และได้ขอความอนุเคราะห์ในการนำURLเว็บไซต์ https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC? ไปวางที่หน้าเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ขอ เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท่านสามารถกดเข้า เว็บไซต์ได้ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 11.14 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 30 ท่าน