หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๖ / ๒๕๖๔  
 

***มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๑. ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส ๓ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ต้องทำ
อะไรบ้าง เช็กเลย!
๒. ปิดแคมป์คนงาน ประกันสังคมจ่ายร้อยละ ๕๐
ของค่าจ้าง ตลอดเวลาการปิดแคมป์
๓. ยืนยัน! วัคซีนซิโนแวคมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบ
ทุกครั้งก่อนฉีดให้ประชาชน
***มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔. เตือนประชาชนช่วงอากาศร้อน ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย
เสี่ยงป่วยโรคอาหารเป็นพิษ
***มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
๕. ประกาศแล้ว! ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.๔๐ นาน
๖ เดือน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 10.35 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 55 ท่าน