หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใข้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ อบต.ป่าคาสัญจร เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา (แก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

งานนโยบายและแผน  สำนักงาปลัด ได้จัดทโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ อบต.ป่าคาสัญจร เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
(แก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  ครั้งที่ 1/2563
ในระหว่างวันที่ 24  กุมภาพันธ์ - 10  มีนาคม  2563  
     ทั้งนี้ ได้จัดประชุมประชาคมฯ ในระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7  และประชุมประชาคมฯ ระดับตำบล  
     - เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  
     - เพื่อรับทราบข้อมูลสภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชนและข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาบรรจุไว้ในการ  แก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)   ครั้งที่ 1/2563
     - เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำงบประมาณประจำปี
     - เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปีที่มีความสอดคล้อง และสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
     - เป็นการจัดเตรียมปัญหา  กิจกรรม/โครงการพัฒนาต่าง ๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 14.49 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X