หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.pakha.go.th/orgcha...
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.pakha.go.th/board....
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.pakha.go.th/projec... https://www.localthai.org/st/d...
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.pakha.go.th/contac...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.pakha.go.th/news_o... https://www.facebook.com/%E0%B...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.pakha.go.th/webboa...
 
  (1)     2      3      4      5