หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ป่าคา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ณ จุดบริการ
ประจำปีงบประมาณ 2563
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มี.ค. 2556
 
ประกาศ การรับโอน(ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตามแผนอ [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลป่า [ 15 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ประจ [ 15 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
 
 
 
 
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2) กสว. มท 0820.3/ว3188 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1) กสว. มท 0820.3/ว3187 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3195  [ 15 ต.ค. 2563 ]
การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3172  [ 15 ต.ค. 2563 ]
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.4/ว6086  [ 15 ต.ค. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว93  [ 15 ต.ค. 2563 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ครั้งที่ 6/2563 ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว6173  [ 15 ต.ค. 2563 ]
ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกตามระบบ QC 100 กศ. มท 0816.3/ว3194 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
แนวทาง/มาตรการในการบริหารจัดการเอกสารสัญญาการให้กู้ยืมที่ยังคงค้างกับสถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3193 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
 
 
 
ทต.กลางเวียง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน ๒ ตำแหน่ง [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
อบต.ป่าคา ประกาศ การรับโอน(ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตามแผนอ [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.แสนทอง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาศ [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.ป่าคา ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลป่า [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.ป่าคา ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ประจ [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.แสนทอง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือดและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำแก่น กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่ [ 7 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
อบต.ป่าคา ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
อบต.น้ำแก่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
อบต.น้ำแก่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
อบต.น้ำแก่น รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน [ 2 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
อบต.น้ำแก่น รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน [ 2 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
อบต.ริม ประชาสัมพันธ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ [ 2 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
อบต.ป่าคา ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
อบต.แม่สาคร ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. [ 2 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
อบต.ริม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกลุ่มสตรีเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้าง [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 187 
อบต.แสนทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.แสนทอง [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
อบต.ริม ประกาศการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ/แบบมอบอำนาจรับเงินแทน [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
อบต.ริม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2564 (รายใหม่) [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
อบต.ริม เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
 
 
 
 

เส้นทางท่องเที่ยวจักรยานเพื่อสุขภาพ
 

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ บ้านฝายมูล
 
     
 
 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจฯ  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
 การคืนเงินค่าลงทะเบียนให้กับผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจำทำฎีกาเบิกจ่ายเงินฯ  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
 คลิปวีดีโอแนวทางการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
 ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS)  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
 โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
 แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
 ออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
 แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนการอบรม ตั้งแต่รุ่นที่ 1-10  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
 ส่งมอบชุดยาสีฟันและแปรงสีพัน ให้แก่นักเรียนในสังกัด อปท. (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
 ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัด อปท. ประจำปี 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุมัติเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 พร้อมรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563 (แจ้ง อบจ.น่าน)  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
 แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และการเบิกจ่ายงบประมาณ  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (เป็นกรณีพิเศษ) แจ้ง ทม.น่าน  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกงางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
 กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563ฯ  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
 แจ้งปฎิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
 
 
 
กฏ กติกา การใช้ Webboard (22 ต.ค. 2556)    อ่าน 2633  ตอบ 2  
สอบถามเรื่องจำนวนประชากรในหมู่บ้านที่มีการอัพเดตล่าสุดค่ะ (19 ต.ค. 2563)    อ่าน 3  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (24 เม.ย. 2563)    อ่าน 49  ตอบ 1  
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน (5 มี.ค. 2563)    อ่าน 610  ตอบ 0  
สอบถามการรับสมัคร (21 ส.ค. 2562)    อ่าน 141  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่างครับ (1 ก.ค. 2562)    อ่าน 852  ตอบ 4  
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 352  ตอบ 0  
สอบถามกรอบอัตรากำลัง (16 ก.ค. 2558)    อ่าน 713  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 698  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งโอนย้าย (21 ม.ค. 2557)    อ่าน 875  ตอบ 1  
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 12 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำแบบหอถังสูง องค์การบริหารส่ว [ 8 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต [ 8 พ.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพา [ 8 พ.ค. 2563 ]

 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10