หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าคา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ป่าคา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ณ จุดบริการ
ประจำปีงบประมาณ 2567
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มี.ค. 2556
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ขอประชาสัมพันธ์การชำระค่าบริการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย [ 1 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัต [ 1 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่อง ประกาศรายชื่อเเละการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการส [ 10 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 86 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว4910  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4998  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน กศ. มท 0816.2/ว5003 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4966  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.4/ว4967  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 กพส. มท 0810.7/ว4961  [ 29 พ.ย. 2566 ]
สรุปมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว4974  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4963  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4968  [ 28 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim กสธ. มท 0819.3/ว4962  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/17139  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4942  [ 28 พ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16936-17002 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กสธ. มท 0819.2/ว4947  [ 28 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Election Information System (ELE)) กต. มท 0818.3/ว4915 เอกสารแนบ  [ 28 พ.ย. 2566 ]
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
 
 
 
อบต.ดู่พงษ์ การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานแห่คัวตานล้านนาอำเภอสันติสุข ประจำปี 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำพาง อบต.น้ำพาง รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้อง [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ขอประชาสัมพันธ์การชำระค่าบริการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำพาง ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่าคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัต [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.แสนทอง ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๖ [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรมสวดมนต์ และนั่งสมาธิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรม ปลูกผักรักษ์โลก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแลว [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรม ปลูกปักรักษ์โลก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรมลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่าแลวหลวง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแลว หมู่ 1 ตำบลป่าแลวหลว [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.แสนทอง ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ตาลชุม ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) จำนวน4 โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ อบต.ต [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ตาลชุม ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม ตั้งแต [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตาลชุม งานจัดเก็บรายได้ อบต.ตาลชุม เรื่องการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ดู่พงษ์ กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดู่พงษ์ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองแดง ประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสชิกา [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.แสนทอง การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.แสนทอง ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๖ [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองแดง ้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปภัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
เส้นทางท่องเที่ยวจักรยานเพื่อสุขภาพ
 
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ บ้านฝายมูล
 
     
 
นน 0023.3/ ว 716 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กที่มีความต้องการพิเศษ  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 719  การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 719  การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5120 การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5121  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากร อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามการจัดสวัสดิการสังคมของ อปท. และการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ 20838  สรุปการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำและการจัดการสุขาภิบาลอาหารในดรงอาหาร/โรงครัวของโรงเรียนในถิ่นกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง อ.บ่อเกลือป  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5115  แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้ศุงอายุได้และรายงานผล  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5058  โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด อปท. (แจ้ง องเมืองน่าน เวียงสา และ ทม.น่าน)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5093  การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.4/ว 715  ขอเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 713  ประชาสัมพันธ์การเสวนา หัวข้อ บทบาทของ อปท. กับการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และความเป้นกลางทางคาร์บอน  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 712  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดฝึกอบรมหลักศุตร การจัดการคุณภาพน้ำและกระบวนการผลิตน้ำประปา รุ่นที่ 1/2567  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5074  ประกาศงานประเพณีของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ 20697  ประกาศงานประเพณีของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.เวียงสา)  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5072  การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.1/ว 5071  ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 711  เชิญร่วมรับชมและเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน พลังสื่อสร้างสรรค์ ทำดีมีปัง  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5061  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2567  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5058  โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด อปท. (แจ้ง องเมืองน่าน เวียงสา และ ทม.น่าน)  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 710  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน รับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับ งานสุขภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
 
 
 
ค่าขยะ (9 มิ.ย. 2566)    อ่าน 95  ตอบ 1  
จำหน่าย อะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (14 มิ.ย. 2565)    อ่าน 287  ตอบ 0  
สอบถามข้อมูล (8 พ.ค. 2565)    อ่าน 412  ตอบ 1  
เรียน สอบถามแผนอัตรากำลัง (2564-2566) (12 พ.ค. 2564)    อ่าน 666  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องจำนวนประชากรในหมู่บ้านที่มีการอัพเดตล่าสุดค่ะ (21 ต.ค. 2563)    อ่าน 660  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (24 เม.ย. 2563)    อ่าน 734  ตอบ 1  
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน (5 มี.ค. 2563)    อ่าน 1417  ตอบ 0  
สอบถามการรับสมัคร (21 ส.ค. 2562)    อ่าน 911  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่างครับ (1 ก.ค. 2562)    อ่าน 1723  ตอบ 4  
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 1026  ตอบ 0  
สอบถามกรอบอัตรากำลัง (16 ก.ค. 2558)    อ่าน 1373  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 1351  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งโอนย้าย (21 ม.ค. 2557)    อ่าน 1558  ตอบ 1  
กฏ กติกา การใช้ Webboard (22 ต.ค. 2556)    อ่าน 3416  ตอบ 2  
 


จ้างเหมาขุดดันขยะลงในบ่อขยะ และปรับปากบ่อขยะ บ้านฝ [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กในสังกัด สพ [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กในสังกัดศูนย์ [ 28 พ.ย. 2566 ]

 
 
E-Service
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.ป่าคา

facebook
อบต.ป่าคา
อบต.ป่าคา