หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใข้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ป่าคา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มี.ค. 2556
 
การออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุุและผู้พิการตำบลป่าคา ประจำเดือน ธันวาค [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25 [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 2 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
 
 
 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.1/ว 4981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4973  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4969  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งผลการตรวจหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลหนองพอก กค. มท 0803.3/ว4968  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว4951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก ศส. มท 0806.2/ว4955  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว4952  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว5  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วมงาน "สัปปายะอวอร์ด 2562" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4932  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4909  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว4950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21692-21713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21714-21789 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารกระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว4916  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ กศ. มท 0816.4/ว4944  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา กศ. มท 0816.3/ว4910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4919  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เปลี่ยนแปลงวันส่งแบบรายงานการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายารักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สล. มท 0801.3/ว119  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4850 [อบจ.] [เทศบาล อบต.]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4908  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว4880  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4889  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
 
 
อบต.แสนทอง ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่จริม สัญญา 1/2563: โครงการจ้างก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ 6 : งบประมาณ (ค้างจ่าย) 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.กลางเวียง ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ( [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.ป่าคา การออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุุและผู้พิการตำบลป่าคา ประจำเดือน ธันวาค [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าคา เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25 [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าคา -ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 2 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำแก่น แจ้งประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ [ 29 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริห [ 29 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.น้ำแก่น รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ [ 28 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำแก่น รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [ 28 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำแก่น รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ [ 28 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำแก่น ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.ป่าคา การออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุุและผู้พิการตำบลป่าคา ประจำเดือน พฤศจิ [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำแก่น การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ [ 1 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.แสนทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คก.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.แสนทองเดือน1 พ.ย. 62-1 [ 30 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.แสนทอง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 [ 30 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.แสนทอง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศพด. ปีงบ 63 [ 28 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.ป่าคา แจ้งกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำยลป่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/ [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
อบต.น้ำแก่น ออกสำรวจตรวจสอบสถานประกอบการของเกษตรกรบ้านแก่นอุดร หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำแก่น [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.ป่าคา เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
 
 
 
 
เส้นทางท่องเที่ยวจักรยานเพื่อสุขภาพ
 
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ บ้านฝายมูล
 
     
 
การขอรับการสนับสนุนงปม.เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขฯ  [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
การสำรวจปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการของ อปท. [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบโครงการขอรับการสนับสนุนงปม.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพฯ [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
แนวทางทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
ผลการออกรางวัลบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV แจ้ง อ.เวียงสา [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
ขอความร่วมมือเสนอชื่อและประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูเป็นอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
แจ้งการขยายเวลาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับ อปท. แจ้ง ทม.น่าน [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 17 พ.ศ.2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
การนำส่งเงินรายได้ของอปท. [ 3 ธ.ค. 2562 ]   
การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ [ 3 ธ.ค. 2562 ]   
ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ Traffy Waste ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Web Conference [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผิวทางยางพารา แจ้ง อ.เมืองน่าน [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
ซักซ้อมแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยและเคลื่อนการดำเนินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
รายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
 
 
 
กฏ กติกา การใช้ Webboard (22 ต.ค. 2556)    อ่าน 2542  ตอบ 2  
สอบถามการรับสมัคร (21 ส.ค. 2562)    อ่าน 57  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่างครับ (1 ก.ค. 2562)    อ่าน 770  ตอบ 4  
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 208  ตอบ 0  
สอบถามกรอบอัตรากำลัง (16 ก.ค. 2558)    อ่าน 627  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 602  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งโอนย้าย (21 ม.ค. 2557)    อ่าน 693  ตอบ 1  
 


จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเ [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่ [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อ [ 13 พ.ค. 2562 ]

 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10