หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
 
  ตำบลป่าคาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เดิมเป็นสภาตำบล ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ต่อมา ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
 
ตำบลป่าคาอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่าน ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ตามเส้นทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 (ถนนน่าน – ทุ่งช้าง) และห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าวังผาไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ที่เลขที่ 242 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ตำบลป่าคามีพื้นที่โดยประมาณ 135.42 ตารางกิโลเมตร
  จำนวนประชากรทั้งหมด 4,951คน แยกเป็น
 
ชาย 2,440 คน คิดเป็นร้อยละ 49.28
 
หญิง 2,511 คน คิดเป็นร้อยละ 50.72
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,869 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 36.56 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ภูมิประเทศหมูที่ 1 – 6 มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำน่าน ยกเว้นหมู่ที่ 7 เป็นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบ
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร โดยมีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ 84,637.5 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ทางการเกษตร 4,844.25 ไร่

พื้นที่นา จำนวน 2,556.25 ไร่

พื้นที่สวน จำนวน 1,239.50 ไร่

พื้นที่ไร่ จำนวน 1,048.50 ไร่
การทอผ้า เป็นศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ผ้าทอลายน้ำไหล ผ้าทอลายไทลื้อ ที่มีลักษณะเด่น และเป็นชื่อเสียงของตำบล ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ ของจังหวัดน่าน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ การทอผ้า , ตีเหล็ก และการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เลี้ยงปลา)
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านฝายมูล 514 505 1,019 400  
2   บ้านต้นฮ่าง 355 380 735 296
  3   บ้านสบย่าง 87 82 169 57  
4   บ้านหนองม่วง 404 414 818 280
  5   บ้านหนองบัว 335 384 719 300  
6   บ้านดอนแก้ว 199 198 397 151
  7   บ้านสบขุ่น 546 548 1,094 385  
    รวมทั้งสิ้น 2,440 2,511 4,951 1,869
 
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564